ONZE UITGANGSPUNTEN

  Overzicht

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning, betaalbare gezondheidszorg, goed onderwijs, een aangenaam gezinsleven, ... De grondrechten zouden voor iedereen gelijk moeten zijn. Zolang dit niet zo is, moeten we de strijd aangaan om de rechten voor iedereen te laten gelden. Als vereniging waar armen het woord nemen doen we dit op verschillende manieren.

Armen woord geven Armen verenigen Maatschappelijke emancipatie Dialoog en Vorming Armen zoeken Maatschappelijke structuren

   Armen verenigen 

We willen armen en niet-armen samenbrengen en hen zo uit hun maatschappelijk isolement halen. We bieden mensen een plaats om samen te zijn. Ze kunnen hun verhaal kwijt, samen leuke dingen doen, onder de mensen zijn en samen op weg gaan. We willen niet enkel mensen samenbrengen maar ook de krachten van de mensen in de groep aanspreken. Samen staan we sterk en kunnen we iets bereiken. Hierbij staan we open voor iedereen. We maken geen onderscheid naar geslacht, leeftijd, huidskleur of geloofsovertuiging.

In vzw SIVI brengen we mensen op verschillende manieren samen. In de wekelijkse praatgroep is iedereen welkom en wordt er rond verschillende thema’s gewerkt. Zowel amusement en creatieve activiteiten als inhoudelijke thema’s komen aan bod. We spreken de krachten in de groep aan en we willen mensen hun talenten verder laten ontwikkelen. Op plandagen kijken we samen welke thema’s we aan bod willen laten komen. In de maandelijkse kookpret komen we met een groep samen en koken we een hele menu. Hierbij houden we rekening met gezonde en betaalbare voeding. Iedereen krijgt een taak bij het bereiden van het eten. Gezellig samenzijn en tafelen staan voorop. In de cultuurgroep gaan we maandelijks op uitstap of gaan we naar een optreden of toneelvoorstelling. Regelmatig komen we in een praatgroep cultuur bijeen om het aanbod van de komende maanden door te nemen en een keuze te maken.

>>terug 

   Armen het woord geven 

Mensen in armoede missen vaak de kans om te zeggen wat ze willen, ze hebben leren zwijgen omdat hun mening niet mee telde. Als vereniging willen we de mensen aan het woord laten. Ze moeten hun verhaal kunnen doen en ervaringen kunnen meedelen. Hierbij hebben we zowel aandacht voor het persoonlijk verhaal als het verhaal van de groep. Mensen uit de groep getuigen over hun leven of leefwereld om de buitenwereld kennis te laten maken met de wereld van armoede. We verwachten niet dat iedereen zijn verhaal wil of kan doen. Wel streven we er naar mensen te helpen bij het doen van hun verhaal. Dit kan door een eenvoudig schouderklopje of als ruggensteun. Daarnaast willen we iedereen de kans geven om de vaardigheid van het woord nemen te oefenen en verder te ontwikkelen.

Binnen onze vereniging willen we armen op verschillende manieren het woord geven. Mensen getuigen over hun leven en moeilijkheden en leren anderen iets bij over de leefwereld van armoede. Samen zoeken we knelpunten en ondernemen we actie naar het beleid toe. We streven ernaar om mensen op weg te helpen om het woord te nemen. Dit doen we door in de vereniging aandacht te hebben voor begeleiding, vorming en opleiding hiertoe. We werken hiervoor samen met verschillende (vormings)partners. Hierbij willen we iedereen de kans bieden om hun talenten en mogelijkheden verder te ontwikkelen. Ook binnen de vereniging willen we steeds rekening houden met de mening van de mensen. Regelmatige planningsmomenten en evaluaties moeten er voor zorgen dat de vereniging zich afstemt op de noden en wensen van de mensen in de vereniging.

   Werken aan maatschappelijke emancipatie van mensen in armoede 

We streven naar een samenleving waarin iedereen zijn rechten kent en kan opnemen. Vaak zien we dat mensen onvoldoende geïnformeerd zijn over bepaalde maatregelen of rechten die we als mens hebben. We willen mensen hierover informeren en helpen gebruik te maken van wat hun toekomt. We ondersteunen mensen om hun leven in eigen handen te nemen. We maken hierbij gebruik van de krachten die mensen bezitten en bekijken elke situatie individueel. Ook als groep komen we op voor onze plaats in de samenleving. We informeren onszelf en anderen en streven naar een volwaardige plaats in de maatschappij.

Binnen vzw SIVI willen we iedereen helpen om zijn leven in handen te nemen. Enerzijds doen we dit door naar het verhaal van ieder persoon te luisteren. In de sociale dienst staan we open voor vragen en problemen. We informeren mensen over mogelijkheden, maatregelen en diensten en helpen hen waar nodig bij problemen. Hierbij hebben we steeds aandacht voor de krachten van de persoon en willen we mensen sterker maken door hun op weg te helpen en ondersteunen waar nodig. In de groep hebben we aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en kennis waarbij we van mekaar kunnen leren. Door samen op uitstap te gaan willen we mensen stimuleren om ook als individu die plaats in de maatschappij op te nemen. 

   Werken aan maatschappelijke structuren 

Maatschappelijke structuren en het beleid worden georganiseerd volgens structuren en het gedachtegoed van niet-arme mensen. Daardoor zijn deze ook niet steeds afgestemd op de leefwereld van arme mensen. We willen dit aan het beleid duidelijk maken. We streven naar een beleid dat rekening houdt met iedereen in de maatschappij. We willen bepaalde knelpunten wegwerken en tot maatschappelijks structuren komen die eenvoudiger zijn voor iedereen en afgestemd zijn op elke persoon in onze samenleving. We doen dit door beleidsmakers en diensten te informeren over de moeilijkheden en knelpunten in bepaalde dossiers. Daarnaast komen we op voor onze rechten en organiseren we acties om onze eisen duidelijk te maken.

Binnen de vereniging hebben we een themawerking waarbinnen we verschillende thema’s van dichtbij bekijken. Momenteel hebben we diverse werkingen lopen rond de thema’s wonen, opvoeding, gezondheid, cultuur en verkiezingen. We bekijken in groep welke knelpunten er zich binnen het thema bevinden en kijken hoe we deze kunnen aanpakken en wegwerken. Om een grotere stem te hebben werken we samen met anderen om tot resultaten te komen. Op Vlaams en op lokaal niveau werken we samen met verschillende diensten en personen. We willen iedereen betrekken in onze dialoog om zo tot uitwisseling te komen. We willen onze werking en eisen op mekaar afstemmen en zo de slaagkansen van samenwerking verhogen. We vinden het belangrijk om zowel plaatselijk als op Vlaams of federaal niveau te werken. Plaatselijke diensten en beleidsmakers kunnen beslissingen nemen die rechtstreeks ten goede komen van de mensen uit onze werking en buurt. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook op hoger niveau te werken. Maar we willen niet alleen een afstemming van het beleid op mensen uit onze buurt of vereniging, maar streven naar een eenvoudigere maatschappij die afgestemd is op ieder individu. 

>>terug 

  Dialoog en vorming

Om sterker te staan als vereniging en om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid werken we samen met andere partners. We vinden het belangrijk ons te verenigingen om zo een grotere stem en draagvlak te hebben. Door samen te werken met anderen kunnen we onze ervaringen met en informatie over armoede meegeven. Anderzijds kunnen partners ons helpen om onze stem te laten horen en mee nadenken en streven naar veranderingen. Door vorming en dialoog willen we niet-armen laten kennismaken met het probleem van armoede. Door deze vorming willen we mensen tot een maatschappijvisie brengen die niemand uitsluit en waar men ook met de zwakkere groepen rekening houdt.

We vinden het binnen onze vereniging belangrijk om iedereen te informeren over de leefwereld van armoede. Door studenten en jongeren ons verhaal te vertellen, willen we ze laten nadenken. We proberen een visie op de maatschappij mee te geven waarin iedereen meetelt. Mensen informeren ligt dan ook aan de basis van verandering. Als vereniging maken we deel uit van verschillende werkgroepen en samenwerkingsverbanden. Mekaar informeren, overleg en samenwerking zorgen voor de mogelijke veranderingen waar we naar streven.

>>terug  

  Armen blijven zoeken 

Mensen die in armoede leven, bevinden zich vaak in een geïsoleerde situatie. Ze schamen zich vaak voor hun problemen en situatie. Door opgesloten te zitten in deze situatie kennen mensen de vereniging niet of gaan ze zelf de stap niet snel zetten om naar de vereniging te komen. Daarom is het belangrijk om als vereniging voortdurend mensen aan te spreken en te informeren over de vereniging. Door voortdurend armen te blijven zoeken, willen we iedereen de kans geven om zich te verenigen, willen we hen een plaats bieden in de maatschappij en hen de mogelijkheden geven om het woord te nemen.

Als vereniging proberen we voortdurend mensen aan te spreken en te betrekken in onze werking. We verplichten niemand om deel te nemen, maar vinden het belangrijk dat mensen weten welk aanbod we hebben en waar we voor staan. Mensen die langs komen in de sociale dienst en kruidenier worden dan ook steeds geïnformeerd over ons aanbod. Daarnaast willen we ook buiten onze vereniging en diensten mensen aanspreken. Dit doen we door onze deuren open te stellen tijdens een opendeurdag. Anderzijds proberen we samen te werken met andere lokale werkingen en zichtbaar te zijn op lokale activiteiten. We proberen zoveel mogelijk naar buiten te treden zodat mensen op de hoogte zijn van ons bestaan en aanbod. We proberen de drempel om naar ons toe te komen zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door bij mensen thuis langs te gaan en een eerste voorstelling van onze vereniging te geven. Onze deuren staan steeds voor iedereen open en we staan open voor iedereen die langskomt.
>>terug