Privacy verklaring

Versie 1.0 – 31 Mei 2018

Bij vzw Sivi verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers, medewerkers, sympathisanten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld naam, adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds terecht bij:

vzw Sivi

Jos Verdegemstraat 19, 9040 Sint-Amandsberg

info@vzwsivi.be

Hoe krijgen wij je gegevens?

Je persoonsgegevens kunnen verzameld worden via gebruik van onze website, contactformulieren, activiteiten.

Gegevens voor onze dienstverlening zoals voedselondersteuning worden mondeling of schriftelijk gegeven door jou of een gezinslid. Gegevens worden genoteerd door een medewerker van onze organisatie (bijvoorbeeld vrijwilliger van het onthaal of sociale dienst).

Waarom houden wij persoonsgegevens van jou bij ?

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

 • je kan deelnemen aan onze activiteiten
 • we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen over onze dienst en activiteiten.
 • we je ondersteuning op maat van jou en/of je gezin kunnen geven

Welke gegevens houden wij bij?

 • Persoonlijke -en contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, interesse, foto’s en video’s;
 • Persoonlijke kenmerken zoals nationaliteit, sociaal statuut, voedingsvoorkeur- of voorschriften en samenstelling van je gezin, voor zover dit nodig is om steun op maat te organiseren.

Tijdens de activiteit kunnen er (sfeer)foto’s genomen worden. Wij maken soms gericht beeldmateriaal van bezoekers om te gebruiken in gedrukte of online media. Voor alle gerichte beelden wordt vooraf steeds om uw toestemming gevraagd, bijvoorbeeld door te vragen te poseren voor het beeld.  Indien je nadien toch bezwaar heeft tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, neem je contact met ons op. We zullen dan de foto of het filmpje zo snel mogelijk verwijderen.

Wij gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben.

Wie verwerkt je gegevens ?

Aan medewerkers van onze organisatie  wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Contactgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze koepelorganisatie zoals Kras vzw om je te informeren en uit te nodigen voor activiteiten.

Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven, kunnen wij uitzonderlijk jouw persoonsgegevens ook delen met derden. Je kan die toestemming altijd intrekken.

Gegevens van vrijwilligers worden doorgegeven aan de verzekeraar in het kader van de vrijwilligersverzekering.

We hebben de nodige afspraken gemaakt met verwerkers van jouw gegevens over de beveiliging van je persoonsgegevens.

Wij geven jouw gegevens nooit door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden of dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (website en webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • de opslag van gegevens
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Hoe worden gegevens beveiligd?

Wij hebben in het mate van het mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 • Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Gegevens op papier worden bewaard achter slot.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven.

Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om anonieme gegevens te verzamelen ivm aantal bezoekers, tijdsduur op de site, locatie enz.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens (die je zelf hebt gegeven) te geven aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.

Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons?

Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).

Wijziging privacy statement

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie